تبلیغات
❀مــבآב رنـــگــــﮯ هـــآﮯ خـــآنـــومـــﮯ❀ - مــدآد رنــگــــﮯ چــهــلـ✿

مــدآد رنــگــــﮯ چــهــلـ✿

مـــتــرســكــﮯ شــــده ام!

بـــرآﮯ فـــرآر كـــلـآغ هـــآﮯ غـــم

از بـــآغ خـــنــده هــــآﮯ تـــــ♥ـــو.... :))وااااااااااااای ســــــــــلـــــــــام! :))))

كـــنــكــورم تــجــربــﮧ جــالــبــی تــو زنــدگــیــم بــود...

عـــاغـــا چـــه لـــذتـــی داره ایــــن آزادی...اصـــن یـــه وضـــی :دی

دلـــم واســـه وبــــم حـــســـابـــی تـــنـــگ شـــده بـود...تـــابــســتــون ســـال پـــیـــش آپ كــردم! اوووووووخــیــش :)) D:

از دوســتـــایــی كــه ایــن مـــدت بـــه یـــادم بـــودن مــمـــنــونــم..ایــشــالــا جـبـران مــیـكـنـم... :*

شکلکــ های آینـ ـ ـاز
دیـــروز دومـــیـــن ســـالـــگـــرد آشــنــایــی مـــن و آقـــام بـــود...دو ســالــی ســرشــار از عــشــق و آرامــش...مـــرســی كــنـــارمـــی عـشــق مــن...بـــازم تبـــریـــك مــیــگـم زنـــدگـــی مـــن و بــابــت كــادوی بـــامـــزه ات خــهــلــی مــچــكــرم :))) :*

راســـتـــی روزه هـــاتـــون قــبـــول بــاشـــه... :)

تــا پــســت بـــعــدی خـــدافـــظ! :)  3>

امـــضــــا: خـــــآنـــــومــــﮯ[ شنبه 14 تیر 1393 ] [ 08:10 ب.ظ ] [ ✿خـــآنـــومـــﮯ نـــقـــآش✿ ]