تبلیغات
❀مــבآב رنـــگــــﮯ هـــآﮯ خـــآنـــومـــﮯ❀ - مـدآد رنــگــﮯ ســـﮯ و شـشــ✿

مـدآد رنــگــﮯ ســـﮯ و شـشــ✿

بـــن بـــســت دنـــیـــآســـت بـــرآﮯ مـــن آغـــوشـــت!

اولـــیــــن بــــآر اســـت کـــﮧ هــــرآســـﮯ نـــدآرم

بـــگــــویـــم بـــﮧ بـــن بـــســت رســـیـــده ام...!
دیـــریــنـــگ! دیــریــنـــگ! خــــــــآنـــومــــﮯ اووووووومـــد! =))))

ســـلـــآم بـــﮧ هــمــگـــﮯ! خــوبیـــد؟؟؟ امـــتـــحـــآنـآ چـــطـــور بـــود؟؟؟ ؛)

از هـــمـــﮧ کســـآیــﮯ کـــﮧ تـــو ایـــن مـــدت یـــآدم بـــودن و نــظـــر گـــذآشــتـــن مـــمـــنـــونـــم :))

بـــآیـــد بــگـــم کـــﮧ مــثـــل ایـــن مـــدت کـــﮧ نــبـــودم تـــآبــســتـــونـــم نــیــســتـــم و فــقـــط 3 روز مــخــصـــوص مـــیــآم آپ مـــیــکـــنـم اونـــم بـــﮧ مـــوقـــعــش مــﮯ فــهــمـــیـــد! :دی

اصـــن بـــآورم نــمــیــشــﮧ ســومــم تـــمـــوم شـــد و فــقــط 1 ســـآل دیــگـــﮧ بــچــﮧ مــدرســﮧ ایــم و پــشــت نــیــمــکــت مــﮯ شــیــنــم! :((

شکلکــ های آینـ ـ ـاز 
آقـــــ♥ــــآیـــ♥ــﮯ؟؟؟ خـــیـــلـــﮯ دوســـت دآرم هــمــﮧ کــســـم... مـــرســـﮯ کـــنــآرمــﮯ و عــشــق وآقــعــﮯ رو بــهـــم نـــشــون دآدﮯ عــشــقــم... :))) :* 3> :*

آهــنــگـــمـــو دوس دآرم :)) ســـیــآوش قــمــیــشــﮯ: نـــوآزش

مـــرآقـــب خـــودتـــون بـآشـــیـــد و فـــرآمـــوشــم نــکــنــیـــدآ ! ^_^
فـــهــلـــنـــﮯ هــمــگـــﮯ :((

ادآمـــه مـــطــلــب عــکـــســـآی مـــخـــصــوصــیــه و خــوشــحـــآل مــیــشــم بــبــیــنــیـــد :)))


امـــضــــا: خـــــآنـــــومــــﮯ
 

شکلکــ های آینـ ـ ـاز از دلــتـــنــگـــی زیـــآد وآســـه عـــشــقــم نـــوشــتـــم... دوســـــت دآرم مـــــرد مــــن =))) :*

شکلکــ های آینـ ـ ـاز عــکــســی کـــه تـــو گـــوشــیــم وآســـه اســـم نـــفــســم گـــذآشــتـــم :)))
[ پنجشنبه 23 خرداد 1392 ] [ 09:01 ق.ظ ] [ ✿خـــآنـــومـــﮯ نـــقـــآش✿ ]