تبلیغات
❀مــבآב رنـــگــــﮯ هـــآﮯ خـــآنـــومـــﮯ❀ - مـــدآد رنـــگــﮯ ســـﮯ و ســ ه ✿

مـــدآد رنـــگــﮯ ســـﮯ و ســ ه ✿


نــــوروز

یـــعـــنــــﮯ هـــیـــچ زمـــســتـــآنــــﮯ مــــآنـــدنــــﮯ نـــیــســـت!

حــتـــﮯ اگـــــر بـــلــنـــد تــــریـــن شــبـــش شــب یـــلــــدآ بـــآشـــد ...
چـــنـــیـــن گـــفـــت زرتـــشـــت :

ڪـــﮧ ســـوزآنـــیـــد بـــدﮯ رآ در آتـــش

تــــآ ز آتـــش بـــرون آیـــد نــیـــڪـــﮯ ...

پـــس تــــو نـــیــــز چــنــیـــن ڪـــن!

چـــهـــآرشـــنـــبـــﮧ ســـوریـــتــــون بـــﮯ خـــطـــر :)
عـــیـــدتــــون مـــبـــآرڪ دوســـتــــآﮯ خــــوبــــم و ایـــشـــآلــآ ســآل خـــوبـــﮯ دآشــتـــﮧ بـــآشــیـــد ... :)

چـــهـــآرشــنـــبـــﮧ ســـورﮯ هـــم مـــبـــآرڪ  :)

شکلکــ های آینـ ـ ـاز عـــیـــدت مـــبـــآرڪ هـــمـــﮧ ڪـــســـم و ایـــشـــآلـــآ بـــه هــمـــﮧ آرزوهــــآت بـــرســـﮯ و ســـآل خــوبـــﮯ در ڪــنـــآر خـــآنـــوآدت و مــســـآیـــﮯ دآشــتـــه بـــآشـــﮯ =))) :*

شکلکــ های آینـ ـ ـاز بـــﮯ نـــهـــآیـــت دوســــــت دآرم عـــشــق هــمــیــشـــگـــﮯ مـــن :))  :*  3>
امـــضــــا: خـــــآنـــــومــــﮯ


[ سه شنبه 29 اسفند 1391 ] [ 10:47 ق.ظ ] [ ✿خـــآنـــومـــﮯ نـــقـــآش✿ ]