تبلیغات
❀مــבآב رنـــگــــﮯ هـــآﮯ خـــآنـــومـــﮯ❀ - مـدآد رنــگــﮯ ســـﮯ و یـــڪ✿

مـدآد رنــگــﮯ ســـﮯ و یـــڪ✿

בوســـ♥ــتـــ♥ـــت בآرمـ♥ـــ

یـــڪ ڪــــلـــمــــﮧ اســـت

بــــآ בنــــیــــآیــــﮯ از مـــســـئـــولـــیـــت

گــــفـــتـــنــش هـــنــــر نـــیـــســت!

مـــســـئـــولــیـــت پـــذیـــرفـــتـــنـــش هـــنــــر اســـت ...

בوســـ♥ــتـــ♥ـــت בآرمـ♥ـــ

و بــــآ تـــمـــآم وجـــوב مـــســـئــــولــیـــتــــش رآ مـــﮯ پــــذیــــرم عـــشـــقــــم
آهـــنـــگ وبــــم عــــوض شـــد! آخـ:*ـــآیـــﮯ جـــونــ:*ــم   نـــظـــر دآد چـــﮯ بــــذآرم :)))  وآقـــعـــا خـــوشــجـــلــﮧ =))
~~~> احـــســـآن خـــوآجـــه امـــیـــری/ لـــحـــظـــه :)

شکلکــ های آینـ ـ ـاز  وقـــتــــی کـــنــــآرتــــم هــیــچ چـــیـــز دیــگـــﮧ اﮯ از خـــدآ نـــمــﮯخـــوآم و دنـــیــــآم  کـــنــــآرمـــﮧ  :))) 

امـــضــــا: خـــــآنـــــومــــﮯ
[ پنجشنبه 10 اسفند 1391 ] [ 08:22 ب.ظ ] [ ✿خـــآنـــومـــﮯ نـــقـــآش✿ ]