تبلیغات
❀مــבآב رنـــگــــﮯ هـــآﮯ خـــآنـــومـــﮯ❀ - مـدآد رنــگــﮯ ســـﮯ ✿

مـدآد رنــگــﮯ ســـﮯ ✿

 شکلکــ های آینـ ـ ـاز  مـــثـــل آن اســـت ڪــــﮧ

شــــآهــــرگ احـــســـآســــم رآ زده بــــآشـــﮯ ...

بـــنــــد نـــمـــﮯ آیــــد دوســــت دآشـــتـــنـــت!

 شکلکــ های آینـ ـ ـاز  زن نـــیـــســـتـــم اگــــر زنــــآنــــﮧ پـــآﮯ ایــــن عــ♥ـشــ♥ـق نــــایـــســـتــم!

مـــن از قـــبـــیـــل زلـــیـــخـــآ آمــــده ام...

آن قــــدر عـ♥ــشـ♥ـقـــت را جـــــآر مــــﮯ زنــــم تـــآ خـــدآ بــــرآیــــم ڪــــف بــــزنــــد ...

فـــرقـــﮯ نـــمــﮯ ڪـــنـــد فـــرشـــتـــﮧ بـــآشـــﮯ یـــآ آدم...

یــــوســـف بـــآشـــﮯ یـــآ ســـلــیــمـــآن...

قـــآلـــیــچـــﮧ ﮯ دل مـــن بــــدون اســـم رمــــز نـــآم تـــღــــو پـــــروآز نـــمـــﮯ کـــنـــد ...

زنــــآنــــﮧ پــــآﮯ ایــــن عـــشـــق مـــﮯ ایـــســتــم ...

بــ♥ــآ احـــســ♥ـــآس و مـ♥ــهـــربــ♥ــآن و بــــآ تــ♥ــمـــآم وجــ♥ــودم ...

درعـــیــــن حــآل بــــآشــ♥ـــیـــطـــنــ♥ـــت و نــ♥ــآز هـــآﮯ خـــآص خـــودم...

حـــــآل تــــو بــــگــــو! مـــردآنــــﮧ دوســـتــــم دآرﮯ؟؟!!

ولــــــنــــتـــــآیــــــن مــــــبـــــآرڪ عـــــشـــــق هـــــمــــیـــــشـــــگــــﮯ مــــن!

بـــــی نـــــهــــآیـــــت از تـــــﮧ قــــلـــــبـــــم دــ ـوـــســــتــــــــ دـ ــآ ـــرـــمـــ امـــیــــد زنــــدگـــــﮯ من!
ولـــنـــتـــآیـــنــتـــون  مــبـــآرڪ دوســـت جـــونـــیـــآم :)

بـــعــــد نــــوشـــت: آهــــنــــگ وبـــــم عـــوض شــــد و عــــشـــقـــم نــــظـــرشـــو دآد و خـــــودم هــــم خـــیـــلــــﮯ دوســـتـــش دآرم :)))
امـــضــــا: خـــــآنـــــومــــﮯ


[ پنجشنبه 26 بهمن 1391 ] [ 11:03 ق.ظ ] [ ✿خـــآنـــومـــﮯ نـــقـــآش✿ ]