تبلیغات
❀مــבآב رنـــگــــﮯ هـــآﮯ خـــآنـــومـــﮯ❀ - مـدآد رنــگــﮯ بـــیــســتـــــــ ونــ ه✿

مـدآد رنــگــﮯ بـــیــســتـــــــ ونــ ه✿

اگـــــر ســــرت رآ روﮯ ســـیـــنـــﮧ اَم بـــگـــذآرﮯ

هـــیـــچ صـــدآیـــﮯ نـــخـــوآهــﮯ شـــنـــیـــد ...!

قـــلـــب مـــن طـــآقـــت ایـــن هـــمـــﮧ خـــوشـــبـــخـــتـــﮯ رآ نـــدآرد ...
  آخـــﮧ چـــرآ فــــردآ رو تــــعـــطـــیـــل نـــکــــردنـــد؟؟؟ :((

  عـــــآغــــآ چــــرآ اصــــن بــــﮧ وب گــــروهـــﮯ بــــروبـــکـــس ســـر نـــمــﮯ زنـــیـــد؟؟!!! :-@

  دعــــآ کـــنــیـــد نــشـــریـــﮧ گـــروهــمـــون تـــو پــــآیـــﮧ ســـوم بــــرنــــده شـــﮧ... بــــرآش خـــیــلـــﮯ زحـــمــت کـــشــیـــدیــم و بـــرنـــده نــشـــﮧ مــیـــرم وزآرت آمـــوزش و پـــرورش! :دی =))))

  کــــآرنــــآمـــﮧ دریـــآفـــت شــــد =))))  از مـــعـــدلــــم رآضـــﮯ اَم تــــآ حـــدودﮯ و واســـﮧ ســـوم تـــجـــربـــﮯ خـــوبـــﮧ ولـــﮯ بـــآیــــد واســــه تــــرم دوم بـــیــشـــتـــر بـــخـــونـــم... :))

شکلکــ های آینـ ـ ـاز کـــنــــآر تــــو بـــهـــتـــریـــن لـــحـــظـــآت رو دآرم عــــشـــق مــــن  :* 3>

امـــضــــا: خـــــآنـــــومــــﮯ


[ جمعه 20 بهمن 1391 ] [ 07:47 ب.ظ ] [ ✿خـــآنـــومـــﮯ نـــقـــآش✿ ]