تبلیغات
❀مــבآב رنـــگــــﮯ هـــآﮯ خـــآنـــومـــﮯ❀ - مـدآد رنــگــﮯ بـــیــســتـــــــ وهــشــتــــ✿

مـدآد رنــگــﮯ بـــیــســتـــــــ وهــشــتــــ✿

مـــعـــآمـــلــــﮧ  فـــســـخ شـــد!

درقـــبـــآل دنــــیــــآ یـــڪ تـــــآر مـــویـــت رآ مـــﮯ خــــواســتــــنـــد...

نــــَـــــــــــدآدمـــــــــــ...! شکلکــ های آینـ ـ ـاز یـــــﮧ تـــــــآر مـــــوتـــــم بـــــﮧ دنـــیـــــآ نـــمــــﮯ دم! مــــــآل خـــــود خـــــود خـــــــودمـــــﮯ =))))  3>

بـــچــــﮧهــــآ ایــــن 2 تـــــآ وبـــــم یـــــﮧ ســـــر بــــزنـــیــــن!
خــــطــ خـــطـــﮯ هـــآﮯ فــــیــــزیـــکـــﮯ  کــــﮧ وب گـــــروهــــﮯ بــــآ دوســـتـــــآﮯ صـــمـــیــمـــﮯ و جــــونـــیـــمــــﮧ و بـــیــــشـــتــــر عـــلـــمـــیــــﮧ!
l3ar l3ax✿◕ ‿ ◕✿ هـــم یــــﮧ  وب گــــروهـﮯ دیــگــــﮧ اســـت کـــﮧ تـــآزه رآه افـــتـــآده و آوآ جــــونــــﮯ مـــدیـــرشـــﮧ  و کـــســـﮯ خـــوآســـت عـــضـــو شــﮧ  بــــره ایـــنــــجـــآ و بــــآ خـــود آوآ جــــون هـــمـــآهـــنـــگ کـــنـــﮧ :)))

قــــآلــــبــــمــــو خـــهـــلــــﮯ دوســـت دآرم... بـــــآمــــزه ســــت! =)))

ادآمــــﮧ مـــطـــلـــب عـــکـــس کــــآدوﮯ عـــشـــقـــمـــﮧ بـــﮧ مـــنــــآســبـــت تـــــفـــلــــدم =)))) 
امـــضــــا: خـــــآنـــــومــــﮯ
هــــآپــــویـــی  و ســــرویــس و گــــل کــــ ه  کـــآدوی تــــفــــلــــدمـــــ ه  =))))))  06300000ایـــنــــم نـــمــــآی نــــزدیـــکـــتــــر از ســـرویــــس... الــبـــتــــ ه  گـــلـــ ه  رو قــــبـــلـــا تــــو تــــآبــــســـتــــون آخــــآیـــی دآده... اون 2تــــآ گــــل بــــآلـــآیـــی مــــآل روز تـــفـــلــــدمــــ ه  =))))  06300000[ جمعه 6 بهمن 1391 ] [ 07:56 ب.ظ ] [ ✿خـــآنـــومـــﮯ نـــقـــآش✿ ]