تبلیغات
❀مــבآב رنـــگــــﮯ هـــآﮯ خـــآنـــومـــﮯ❀ - مـدآد رنــگــﮯ بـــیــســتـــــــ وهـفـتــــــ✿

مـدآد رنــگــﮯ بـــیــســتـــــــ وهـفـتــــــ✿

زنـــدگـــﮯ هــمـــچــــون بــــآدبــــآدڪـــﮯ اســـت

در دســــت ڪـــودڪــﮯ ڪــﮧ

هــمـــیــشـــﮧ تــــرس از تـــرڪــیـــدن آن

لـــذت دآشـــتـــن آن رآ از بــیــن مـــﮯ بــــرد ...!
+ خــیـــلـــﮯ جـــآلـــب گـــفــتـــﮧ واقـــعـــا! :)

ســــلـــــــآم بــــﮧ هـــمـــﮧ دوســـت جـــونـــیـــآم... احـــوالــــآت؟؟خــــوب هـــســتـــیـــد؟؟؟ :)))

آخــــــــیـــــــش! امـــتـــحــــآنــــآم تـــمــــوم شـــد... یــــﮧ نــــفـــس عـــمـــیـــق هـــم کـــشـــیـــدم :))) نـــمـــرآتـــم تــــآ حـــآلــــآ از 19 بـــﮧ پــآیــیـــن نــــبـــوده و خـــیـــلــــﮯ بـــهـــتــــر از پــــآرســـآلـــمـــﮧ و تــــآ حـــدودﮯ مـــدیــــون عـــشـــقـــم هـــم هـــســتـــم و مــــرســـﮯ عـــزیــــزدلــــم :) :*

دیــــروز کــــــآمـــلــــا خــــدآ رو کــــنـــآر خــــودم و عـــشـــقـــم حـــس کــــردم... حـــتــــﮯ حـــس کـــردم کــــﮧ خـــدآ کـــنـــآرم دســتـــمـــو گـــرفـــتــــﮧ و دآره بـــآم قــــدم مـــﮯ زنـــــﮧ و مــــرآقـــبـــمـــــﮧ... مــــرســـﮯ خـــدآجـــــونــــم و وآقــــعــــا ســـپـــآس گـــزآرتــــم پــنـــآه بــــﮯ پـــنـــآهـــآن... دوســـت دآرم خـــــدآ جـــــــــــــــــــــــــــــونـــــــــم :)) :*

آهــــــــآن!بـــــــآبـــــت تــــبــــریـــک تـــولـــدآی قـــشــنــگــتـــــون خـــیـــلــــﮯ مـــمـــنـــونــــم... خــــوشـــحـــآلـــــم کـــردیــــد شـــدیـــد مــدیــــد :))))

شکلَــَک هآی رّمیـــ ـنآ و امــــــآ...... یــــﮧ تـــشــــکــــر مــــــــخــــــــــصـــــــــوصـــــــــــ  از هــــــمــــﮧ کــــــســـــم بـــــخــــــآطــــر ایــنــــکــــﮧ تـــــولــــدمــــــو امــــســــآل شـــــیـــریـــن کــــــرد... بـــــآ ســـــوپــــــرآیــــــز قـــشـــــنــــگــش کــــﮧ هــــمــــﮧ دوســتـــــآن دیـــدنـــــد.... بـــــآ تــــبـــــریــکـــــآﮯ قــــشـــنـــــگـــــش... و مــــهـــمــــتـــــر از هـــمــــﮧ بـــــآ کــــــآدوﮯ فــــوق الـــعـــآده اش کـــــﮧ خـــیـــلــﮯ دوســتــــش دآرم و قـــشـــنـــگـــﮧ...
مــــــــــــــــــــــــــــــرســــــــــــــــــﮯ وجــــــــــودمـــــــــــــ  :* :))) 

شکلَــَک هآی رّمیـــ ـنآ خـــــیــــلـــــﮯ دوســــــــت دآرم عــــــزیـــــــز دلـــــــــم :*  3> 

امـــضــــا: خـــــآنـــــومــــﮯ


[ جمعه 29 دی 1391 ] [ 11:43 ق.ظ ] [ ✿خـــآنـــومـــﮯ نـــقـــآش✿ ]