تبلیغات
❀مــבآב رنـــگــــﮯ هـــآﮯ خـــآنـــومـــﮯ❀ - مـدآد رنــگــﮯ بـــیــســتـــــــ وشـش✿

مـدآد رنــگــﮯ بـــیــســتـــــــ وشـش✿

رفــتـــآر عــــآشــــقـــآنــــﮧ زن رآ بـــآیــــد از دلـــتـــنـــگـــیــش فـــهـــمــیـــد!

از شـــوق و بـــﮯ تـــــآبـــیـــش بـــــرآﮯ دیــــدآر ...

از حـــس ڪـــودڪـــآنــــﮧ اش بــــرآﮯ آغــــوش ...

از شـــیـــطــنـــت ڪـــردنـــش بــــرآﮯ بــــوســ:*ــﮧ ...

از چــــشـــمــــآن مـــعـــصـــومـــش بــــرآﮯ اشـ:(ــڪ و لـــبـــ:)ــخـــنـــد ...

زن بــــﮯ دلـــیـــل بـــهــــآنـــﮧ نـــمـــﮯ گـــیــــرد!

شـــآیـــد بـــهــــآنــــﮧ ﮯ  دســـتــــآن گـــــرمـــت رآ دآرد ...

ڪــﮧ دســـتـــ♥ــآنــــش رآ بـــگــــیــــرﮯ ... :)شــنـــبــــﮧ امـــتـــحــــآن زیــــســـت دآریــــم...دوســـش دآرم زیـــســتــــو ...! :)

 خـــیـــلــــﮯ ســـخـــتــــﮧ بـــعـــد از یــک مـــآه کـــﮧ از تــــولــــدم مـــﮯ گــذره مـــﮯتـــونــــم بـــبــیـــنـــمـــت وجــــودم :((((

  18 دی کـــــﮧ تـــولــــدمــــﮧ امـــتـــحـــآن عــــربـــﮯ دآریـــم و نـــمـــﮯ تــــونــــم بـــیـــآم حـــتـــﮯ یـــﮧ تـــولـــد کـــوچـــولـــو بـــگـــیــــرم :((

    بـــﮧ انــــدآزه 10 تــــآی بـــچــــگــــﮯ دووووســــت دآرررم آخــــــآیــــــﮯ :)))  3>  :* 

امـــضــــا: خـــــآنـــــومــــﮯ
[ چهارشنبه 6 دی 1391 ] [ 06:57 ب.ظ ] [ ✿خـــآنـــومـــﮯ نـــقـــآش✿ ]