تبلیغات
❀مــבآב رنـــگــــﮯ هـــآﮯ خـــآنـــومـــﮯ❀ - مــدآد رنــگــــﮯ بـــیـــســتــــــــ ✿

مــدآد رنــگــــﮯ بـــیـــســتــــــــ ✿

امــــروز دلــــم وآســــﮧ دآشـــتــــنــت پـــــــــر ڪـــﮧ نــــﮧ!

پــــــــر پــــــــر مــــﮯ زنـــــﮧ....

وآســــــﮧ بــــــودنــــت... بــــغـــل ڪـــردنـــت...

ایــــن ڪـــﮧ ســــرمـــــو بــــذآرم رو شـــــونـــــﮧ هــــآت، دســــتــــآتــــو فــــرو ڪــنـــﮯ لــــآﮯ مــــوهـــآم و بـــگـــﮯ:

مـــــــآل خـــــــودمــــــــﮯ!

بــــعــــد بـــبـــیـــنـــﮯ ڪـــﮧ چــــﮧ جــــورﮯ بــــآ ایــــن حــــرفـــت آروم مــــﮯ شـــم...

امــــروز دلــــم خـــیـــلــــﮯ امـــنــیــــت و آرآمــــش وجـــــودتـــــو مــــﮯ خــــوآســـت... خـــیــــلــــﮯ.... :(((دآدآش اومــــــد... خــــهــــلـــﮯ دلـــــم بـــــرآش تــــنــــگ شــــده بـــــود... خــــوآهــــرﮯ فــــدآش بــــشــــﮧ :))))

ایـــــن هـــفـــتـــﮧ اوضـــــآع مــــدرســـمــــون خـــیـــلــــﮯ بــــهـــم ریـــخـــتـــﮧ بــــود! :|

بـــعـــضـــﮯ وقـــتــــآ دلـــــم وآســــﮧ بـــچـــگــــیــــآم و شـــیـــطــنـــتآم بـــدجــــووووووور تـــنـــگ مـــﮯ شـــﮧ :((

 وآآآآآآآﮯ آخــــآیـــﮯ!ڪــﮯ  مـــﮯ شـــﮧ مـــن بـــبـــیــنـــمــــت؟؟؟!!! دلـــم بــــرآت خـــیـــلـــ ـــ ــ ـ ﮯ تــــنــــگ شــــده... :((((

امـــضــــا: خـــــآنـــــومــــﮯ


[ پنجشنبه 20 مهر 1391 ] [ 09:01 ب.ظ ] [ ✿خـــآنـــومـــﮯ نـــقـــآش✿ ]