تبلیغات
❀مــבآב رنـــگــــﮯ هـــآﮯ خـــآنـــومـــﮯ❀ - مــدآد رنــگــــﮯ هـــفـــבه ✿

مــدآد رنــگــــﮯ هـــفـــבه ✿

مــُـــردن و نـَــبــــودن یــَــعـــنــــﮯ

مـُــخـــــآطـــب  دوســــت دآشــــتــَــنـــ ــهـــآﮯ تـــُــو

مــَــن  نــَــبـــــآشــَـــم ....از فـــــردا مـــــدآرس شـــروع  مـــیــــشـــﮧ... هـــم خــــوشـــحــــآلــــم هــــم نــــآرآحـــت... خـــوبـــیـــش ایـــنـــﮧ از ایـــن بـــلآتـــڪـــلـــیـــفـــﮯ ڪــﮧ روزآمـــو چــــطـــورﮯ بـــگــــذرونــــم درمــــیــــآم و مـــیـــدونـــم دیـــگـــﮧ بــــآیـــد فـــقـــط بــــﮧ درســــآم بــــرســـم... :)

بــــدجــــور ســــرمــــآ خــــوردم... فـــردآ بــــآ ایــــن قــــیــــآفـــﮧ بــــآیــــد بـــــرم بــــﮧ اســتــــقـــبــــآل مـــدرســـﮧ... اوووووووه! :((((

دآدآش امــــروز رفـــت شـــیـــرآز و دآنـــشـــگــــآهـــش... دلــــم بــــرآش مــــﮯ  تــــنــــگـــﮧ :((((

 هــــــﮯ... دلـــــم وآســــﮧ آخـــــآیــــﮯ تـــنـــگـــیــــده... خـــیـــلـــﮯ وقـــتــــﮧ نـــدیــــدمـــش :(((((((

بـــعـــد از چـــنــــدوقـــت اومــــدم وب، مـــیـــهـــن بــــلــــآگــــو دیــــدم عـــوض شــــده!مـــونــــده بــــودم از ڪـــجـــآش بــــآیــــد وآرد مـــدیــــریـــت وبــــم بـــشــم! آدمـــو غــــآفـــلـــگـــیـــر مــــﮯ ڪـــنــــن! :)))))))

دیـــگـــﮧ دیــــربـــﮧ دیــــر مـــیــــآم... مــــوفــق بـــآشـــیـــد دوســـتــــآـﮯ خـــوبـــم... فـــعـــلـــا بــــــــــآـﮯ  ؛)

امـــضــــا: خـــــآنــــومــــﮯ[ جمعه 31 شهریور 1391 ] [ 06:27 ب.ظ ] [ ✿خـــآنـــومـــﮯ نـــقـــآش✿ ]