تبلیغات
❀مــבآב رنـــگــــﮯ هـــآﮯ خـــآنـــومـــﮯ❀ - مــدآد رنــگــــﮯ شـــآنـــزבه ✿

مــدآد رنــگــــﮯ شـــآنـــزבه ✿

بــــﮯ شـــڪ آغـــــوش تـــــو

از عــــجـــــآیــــب دنــــیـــــآســـت ....

وآردش ڪــﮧ مـــﮯ شــــوم زمـــــآن بــــﮯ مـــعــــنــــآ مـــﮯ شــــود

هـــیـــچ بــــعــــدﮯ نــــدآرد

بــــﮯ آنـــڪــﮧ نـــفـــس بـــڪــشــم روحــــم تـــــآزه مــــﮯ شــــود ....

ایـــن مــتـــنو از وب آجـــﮯ نــــرگـــســـم بــــردآشـــتــــم....اهـــل ڪـــپــــﮯ ڪـــردن نـــیـــســـتـــم و ایـــن وآقــــعـــا حــــرف دلــــم بــــود ونــــوشـــتـــم :)))

بـــبـــخــشــیـــد نـــبـــودم ومســــآفرت بــــودم....مــــرســﮯ از ڪــــآمـــنـــتــــآ :)

دیــــگـــﮧ تـــــو فـــضــــآی مـــجــــآزﮯ ڪــمــــرنــگ مــــﮯ شـــم و دیــــربــــﮧ دیــــر مـــیــــآم....

 یـــڪــشـــنـــبـــﮧ... دوآزدهـــم شـــهـــریـــور.... مـــن وتــــو....مــــآ.... ڪـــنــــآرهـــم.... بـــهـــتــــریـــن روز عـــمــــرم.... بــــآبـــت هــمــــﮧ چــــیــــز مـــمــــنــــون عـــشـــقـــم :*
بــــآبــــت خــــیــــشـــﮯ هــــم مـــمــــنـــون جـــــونـــم :))))))

 خــــیـــــلـــــیــــیــیــ....ــﮯ دوســــــت دآرم....هـــمـــیـــن وبــــس :)

  گـــــآلــــرﮯ عـــڪــس ســــآیـــت آوآزڪ فـــیـــلـــتـــر شـــده مــــتــــاســفـــآنــــﮧ و وآســــﮧ هـــمـــیــن عـــڪــســــــآﮯ پـــســـتـــــــآﮯ قـــبــــلــــﮯ نــــیــــســـتـــن :((((((

 خـــیــــلــــیـــآ دوســـت دآشـــتــــن بــــدونــــن ڪـــآدو تــــولـــد عـــشـــقـــم چــــﮯ بــــوده.... ادآمــــﮧ مــــطـــلـــب عـــڪــســش هـــســـت....خــــودم ڪـــشـــیـــدمـــش ؛)
الآن قــــآب گــــرفـــتــــﮧ شــــده بــــﮧ آخـــــآیــــﮯ تــــحــــویــــل دآده شــــده :دی

بــــعـــد نـــقــــآشـــــﮯ ڪــرد=>آهـــنـــگ وب عــــوض شـــد: بــــهـــنــــآم صـــفـــوی،آرآمــــش....چـــطـــوره؟؟؟ آخـــــایــــﮯ دوســـت دآرﮯ ؟؟؟ ؛)

دیــــﮧ پــــســـتــــآم امــــضـــــا دآره :دی

امــــضـــــا: خـــــآنــــــومـــــﮯ

 
[ پنجشنبه 23 شهریور 1391 ] [ 12:43 ب.ظ ] [ ✿خـــآنـــومـــﮯ نـــقـــآش✿ ]