تبلیغات
❀مــבآב رنـــگــــﮯ هـــآﮯ خـــآنـــومـــﮯ❀ - مــدآد رنــگــــﮯ نــــ ه ✿

مــدآد رنــگــــﮯ نــــ ه ✿

مــَـن دیـــوآنــــﮧ ﮯ آن لـــَــحــــظـــﮧ هـَــســـتـــَـم

ڪــﮧ دلــتـــَــنـــگـــَـم شـــوﮯ

و مــُـحـــکــــَــم در آغــــوشــَــم بـــگـــیـــرﮯ

و شــیـــطــنـــت وآر  بـــبـــوســــیـــم  و مـــَـن نـــَــگــُــذآرم !

عـــشـــق مــَـن!

بـــوســــﮧ بــــآ لــَــجـــبـــآزﮯ بــیــــشـــتـــَـر مـــﮯ چــَـســـبـــد ...!  :))))))
دلــَــم  بــَــرآت  لــَـڪ  زده  عــــزیــــز دلـــَــم  :((((

  آهـــَـنـــگ رو دوســـت دآرﮯ جـــــونـــَــم ؟  ؛)


[ جمعه 20 مرداد 1391 ] [ 06:48 ب.ظ ] [ ✿خـــآنـــومـــﮯ نـــقـــآش✿ ]