تبلیغات
❀مــבآב رنـــگــــﮯ هـــآﮯ خـــآنـــومـــﮯ❀

✿ مـــدآد رنـــگــﮯ ثـــآبـــتــــــــ ✿بــــﮧ وبــــــم  خــوش اومــــدﮯ
خـــواهـــشـــا جــعــبـــﮧ مـــدآد رنـــگـــ خـــآنــــومـــﮯ رو بـــﮧ هـــم نـــریــــز
دنـــیــــآﮯ ایـــنـــجـــآ رنــگـــیـــ و امـــیـــدوآرم رنــگــﮯ بــشــﮯ و بــــرﮯ
یــــآدتـــــ  نــــره یـــﮧ نـــقـــآشــ بــــرآم بـــکـشـــﮯ ؛)

بــــﮧ ایــــن وب گــــروهـــﮯ هــــم ســــر بـــزنـــیــــد لــــطـــفــــا :))

l3ar l3ax✿◕ ‿ ◕✿

[ پنجشنبه 5 مرداد 1391 ] [ 07:15 ب.ظ ] [ ✿خـــآنـــومـــﮯ نـــقـــآش✿ ]

مــدآد رنــگــــﮯ چـهـل ویـڪ✿هـــر انـــســآن لــبــ:)ــخــنــدﮯ از خـــدآســت...

و تـــو زیـــبــآتـــریــن لــبــ:)ــخــنــد خـــدآیـــﮯ! :*

تــــولـــدت مـــبــآرك آرآمــش مـــن :) :*ســـآلـــروز زمــیــنــﮯ شــدنــت مـــبـــآرك فـــرشــتــه زنـــدگــیــم... :)))شکلکــ های آینـ ـ ـاز امســال ســومــین تولــدت بـود كـه كنــارت بــودم عــشقـم...بـا تــولـدت تــولدی دوبــاره به مــن دادی و با حــضــورت به زنــدگــیـم آرامـش... :) :*

شکلکــ های آینـ ـ ـاز امـیــدوارم كـه هــرروزت بـهـتـر از دیــروزت بـاشـه آرامـشــم و هیــچ وقــت حـسـرت گذشـتـه رو نـخــوری... :)))

شکلکــ های آینـ ـ ـاز تا ابــد دوســتــت خــواهم داشــت... 3> :*

اولــیــن عــكـس، عـكـس كـیك تولـــد آقـــآیــیــه :))))


امـــضــــا: خـــــآنـــــومــــﮯ


[ شنبه 8 شهریور 1393 ] [ 06:59 ب.ظ ] [ ✿خـــآنـــومـــﮯ نـــقـــآش✿ ]

مــدآد رنــگــــﮯ چــهــلـ✿

مـــتــرســكــﮯ شــــده ام!

بـــرآﮯ فـــرآر كـــلـآغ هـــآﮯ غـــم

از بـــآغ خـــنــده هــــآﮯ تـــــ♥ـــو.... :))وااااااااااااای ســــــــــلـــــــــام! :))))

كـــنــكــورم تــجــربــﮧ جــالــبــی تــو زنــدگــیــم بــود...

عـــاغـــا چـــه لـــذتـــی داره ایــــن آزادی...اصـــن یـــه وضـــی :دی

دلـــم واســـه وبــــم حـــســـابـــی تـــنـــگ شـــده بـود...تـــابــســتــون ســـال پـــیـــش آپ كــردم! اوووووووخــیــش :)) D:

از دوســتـــایــی كــه ایــن مـــدت بـــه یـــادم بـــودن مــمـــنــونــم..ایــشــالــا جـبـران مــیـكـنـم... :*

شکلکــ های آینـ ـ ـاز
دیـــروز دومـــیـــن ســـالـــگـــرد آشــنــایــی مـــن و آقـــام بـــود...دو ســالــی ســرشــار از عــشــق و آرامــش...مـــرســی كــنـــارمـــی عـشــق مــن...بـــازم تبـــریـــك مــیــگـم زنـــدگـــی مـــن و بــابــت كــادوی بـــامـــزه ات خــهــلــی مــچــكــرم :))) :*

راســـتـــی روزه هـــاتـــون قــبـــول بــاشـــه... :)

تــا پــســت بـــعــدی خـــدافـــظ! :)  3>

امـــضــــا: خـــــآنـــــومــــﮯ[ شنبه 14 تیر 1393 ] [ 09:10 ب.ظ ] [ ✿خـــآنـــومـــﮯ نـــقـــآش✿ ]

مــدآد رنــگــــﮯ ســـﮯ و نـــ ه ✿

پـــلــک جـــهـــآن مــی پــــرد...

دلـــش گـــوآهـــی مــی دهـــد...

اتـــفـــآقـــی مـــی افــتـــد...

فـــرشــتـــه ای بـــه زمــیــن مـــی آیــــد... :)

تـــولـــدت مــبـــآرک فـــرشــتـــه بــی بـــآل مـــن... :) :*
یـــعــنــی مـــن وآقـــعـــا نــمــی دونـــم چـــرآ هـــروقــت خـــوآســتــم آپ کــنـــم یـــآ ســیســتــم گــیــر کـــرد یـــآ بــرق رفــت یـــآ...! اعــصــآب مــصــآب نــذآشــتــه هـــــآآآآآ!!! :/

شکلکــ های آینـ ـ ـاز 7شـــهـــریـــور یــعــنــی 5شــنــبـــه هــفــتـــه پــیــش تـــولـــد هــمــه کــســم بود و وآقــعــا بــبــخـش عــشــقــم نــتــونسـتـــم بــیــآم آپ کــنـــم و خــودت درجـــریـــآن هــمــه چــیــز هــســتــی دیــگــه... :((

شکلکــ های آینـ ـ ـاز ایـــشــآلـــآ کـــه بــه هــمــه آرزوهــآت بـــرســـی بــهــتـــریــنـــم و چـــشــم بـــد و بــدخـــوآه از زنــدگـــیــت دور بـــآشــه قـــربـــونــت بــرم الــهــی :))) :*

شـــآیـــد ایــن آخـــریــن پـــســتـــم تـــآ کــنــکــورم بــآشــه و فــقــط گـــآهــی اوقــآت بــرســم بــیــآم نــظــرا رو تــایــیــد کــنــم...از تــمــآم کــســآنــی کــه بـــآ نـــظــرآتــشــون خــوشــحــآلــم کــردن و بــه یــآدم بـــودن مــمــنــونـــم و ایــشــآلــآ ســآل دیــگــه جــبــرآن مــیــکــنــم... :)

از لیــنـــکـــآتـــون پــآکــم نــکــنــیــدا !! من بـــرمــیــگـــردم به امــیــد خــدآ ؛) :))

خــیـــلـــی بـــرآم دعـــآ کــنــیــد...مـــرآقــب خــودتـــون و مــهــربــونــیــآتـــون بــآشــین...بــه امــیــد دیــدآر... :)

خــوشــحــآل مــیــشم ادآمــه مــطــلــبو بــخــونـــی... ؛)

امـــضــــا: خـــــآنـــــومــــﮯ

یـــآدت نــــره! =))
[ دوشنبه 11 شهریور 1392 ] [ 02:02 ب.ظ ] [ ✿خـــآنـــومـــﮯ نـــقـــآش✿ ]

مــدآد رنــگــــﮯ ســـﮯ و هـشـتــــ✿

بــــآ هـــم قـــدم مــﮯ زنـــیــم...

حــســودﮯ اش مـــﮯ شـــود آفــتــــآب!

چـــرآ ڪــﮧ هــیــچ گـــآه بـــآ مـــآه قـــدم نـــزده اســت...!

امـــآ مـــن بـــآ مـــآه زنـــدگـــﮯ ام قـــدم مــﮯ زنـــم... :)))
ســـلـــآآآآآم بـــه هــمــگـــﮯ! احـــوآلـــآت ڪـــﮧ خـــوبـــﮧ انشــآالـلـﮧ؟؟؟ :))

وآآآآﮯ ڪـــﮧ چـــقــدر دلــتـــنــگ وبـــم بـــودم...2روز پــیــش تـــولـــد یــڪ ســآلــگـــﮯ وب قــشــنـــگـــم بـــود و اومـــدم ڪــلـــﮯ نـــوشــتـــم و آخــرآش بـــودم ڪـــﮧ بـــرق رفــت! انــقـــدر خـــورد تـــو ذوقـــم :(((  حــآلـــمــم خـــوب نــبــود و دیــگــﮧ خـــودتـــون تــصــور ڪــنـــیــد چــﮧ حـــآلــﮯ دآشــتـــم مــن دیــگــﮧ! :((( :|

خـــو حـــآلـــآ اڪــشــآلــﮯ نـــدآلـــﮧ! =))) الـــآن وآســـﮧ وب نـــآنـــآســـم تـــولـــد مــﮯ گـــیـــرم :)))

شکلکــ های آینـ ـ ـاز وب خـــوشــجــل مـــچــلـــم!
:))) تـــــــــــــولــــــــــــــدتــــــــــــــــ  مــــــبـــــــــآرڪـــــــــــــــــ 3>

تـــــــو بــــهـــتـــریـــن وبــــم تــــآ بـــﮧ حــــــــآل بــــــودﮯ و بـــــــــرآم ڪــــــلـــﮯ خـــآطــــره انـــگـــیـــزی :))) :*
تــــآ ابــــد هـــم ایــنــجــآ بـــآقــﮯ مــﮯ مـــونــﮯ چـــون هـــم خـــودم دلـــم نــمــیــآد 1روزﮯ بــبــنـــدمــت هـــم بـــه آقـــآیــﮯ قــول دآدم هــمــیــشــه بـــآشـــﮯ =)))از هــمـــﮧ ڪـــســـآیــﮯ ڪــه ایــن مـــدت یــآدم بــودن و بــآ نــظــرآت قــشــنــگــشــون خــوشــحــآلــم ڪــردن مــمــنــونـــم... و از هـــمــﮧ دوســتـــآم مــعــذرت خــــوآهـــﮯ مــﮯ ڪــنـــم ڪـــﮧ نــمــیــتـــونـــم بــیــآم پــیــشـتـــون و ایــشــآلــآ ســـآل دیــگـــﮧ بــعــد ڪــنــڪــور جــبــرآن مــﮯ ڪــنـــم... :)) :*

قـــآلـــبــم چـــطـــوره؟؟؟ :))
آهــنــگـــمـــو ایـــن دفــعـــﮧخـــآرجــڪـــﮯ گـــذآشــتـــم! p:

ادآمـــﮧ مـــطــلــب یـــه دل نـــوشــتـــﮧ از خـــودمــــﮧ ڪـــﮧ وآقــعـــآ از تـــه قـــلــبــم و بــآ تــمــآم احــســآســم نــوشــتـــم...خـــوشــحــآل مــیــشــم دنــبــآل ڪــنــیـــد :))
تـــجـــربـــﮧ هــمــچــیــن لــحــظــآتـــی رو ایـــن چــنــدوقــت اخــیـــر خــیــلــﮯ دآشــتـــم... :((

امـــضــــا: خـــــآنـــــومــــﮯدلـــ نـــوشــتـــ ه !
[ سه شنبه 8 مرداد 1392 ] [ 11:32 ق.ظ ] [ ✿خـــآنـــومـــﮯ نـــقـــآش✿ ]